loading

Operater stacionarne rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač, odnosno fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, dužan je da spreči svako ispuštanje fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz te opreme ili sistema.

Zakonski okvir
Provera curenja

Provera curenja kontrolisanih supstanci sprovodi se za stacionarnu rashladnu i klimatizacionu opremu, toplotne pumpe koji sadrže:

Direktna metoda
Indirektna metoda
Dijagram toka procedure provere curenja